Storvretaskogen i fara!


Yttranden ställda till
Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun

Klicka på resp länk och hämta valt yttrande.

Yttrande nr 1
Björn Eriksson / Christina Hallbäck
28 januari 2015

Yttrande nr 2
Håkan Aronsson / Margareta Ericsson
3 februari 2015

Yttrande nr 3
Björn Eriksson / Christina Hallbäck
4 februari 2015


Under samrådsförfarandet har, förutom sakägare, även myndigheter och vissa organisationer beretts tillfälle att yttra sig över den aktuella detaljplanen för Ekhagen – Adolfsberg.

---------------------------
Gatu-och samhällsmiljönämnden konstaterar bland annat att
” Skogen i planområdet hyser rekreativa värden. En mycket översiktlig analys av skogens rekreations- och upplevelsevärden har tagits fram som underlag för planen.” (s. 1).

Yttrande nr 4
Gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun
4 februari 2015

---------------------------
Länsstyrelsen konstaterar bland annat
" ... att det är ett stort oexploaterat skogsområde kommunen planerar att ta i anspråk, vilket Länsstyrelsen bedömer medföra en varaktig, irreversibel, påverka (kriterium 2a). Det finns en risk för att konsekvenserna för miljön kan vara stora (2d). Underlaget om naturvärden och i samrådshandlingen är bristfälligt ....."

Yttrande nr 5
Länsstyrelsen Uppsala län
16 februari 2015

---------------------------
Uppsala Vatten skriver att de har haft en mycket begränsad insyn i planeringsprocessen och bedömer att kostnaderna för VA-anläggningarna kommer att bli mycket höga. Man skriver också att
”… Mot bakgrund av de mycket stora osäkerheter som en exploatering av Ekhagen-Adolfsberg innebär anser Uppsala Vatten, för att kunna tillstyrka planen, att det är nödvändigt att exploatören genom avtal garanterar en finansiering av utbyggnaden av VA-systemet inom området.”

Yttrande nr 6
Uppsala Vatten
13 februari 2015-----------------------
Sidan uppdaterad:
2015-08-21